مقالات پذیرفته شده برای شماره های آتی نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

چکیده فارسی

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در بانکهای دولتی شهر قزوین می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ستادی بانکهای شهر قزوین که تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 88 بدست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات را پرسشنامه‌های استاندارد فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده و موفقیت سازمانی تشکیل میدادند. برای بررسی پایایی پرسشنامه ‌ها تعداد 25 عدد پرسشنامه پیش آزمون گردید که نتایج آلفای کرونباخ تایید کننده پایایی پرسشنامه‌های تحقیق بود پس از جمع‌آوری شده 88 پرسشنامه از میان کارکنان بانک های شهر قزوین و کدبندی آنها بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت، داده ها وارد نرم‌افزار SPSS گردید. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف نشانگر نرمال بودن داده ها بود. برای آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به نرمال بودن داده‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. آزمون فرضیه اول نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده رابطه معنی داری برقرار است. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در بانک های دولتی قزوین می باشد.


كليد واژه‌ها: فرهنگ سازمانی، کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده،


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>>


شماره آتی

cover

Next Issue

آرشیو مقالات
صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد