مقالات پذیرفته شده برای شماره های آتی نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اجتماعی - فرهنگی مرتبط با کنش های زیست محیطی شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان شهر خلخال) انجام شد. اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه‌های پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ که برای کلیه متغیرها بالاتر از 70/0 به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان 18 سال به بالای شهر خلخال تشکیل می دهند حجم جمعیت آماری طبق آمار اداره ثبت احوال 36000 نفر است. که از بين آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب گرديد. يافته‌هاي پژوهش نشانگر اين بودند که بین متغیرهای مستقل میزان دینداری، احساس تعلق مکانی، قانون‌پذیری شهروندان، مشارکت محلی، اعتماد شهروندان با متغیر وابسته کنش های زیست محیطی رابطه معنی داری دارند. در نتیجه می توان گفت که بین عوامل اجتماعی و فرهنگی و کنش های زیست محیطی شهروندان در شهر خلخال رابطه معنی داری وجود دارد.


واژگان کليدي: عوامل اجتماعی – فرهنگی، احساس تعلق مکانی، قانون‌پذیری شهروندان، مشارکت محلی، کنش های زیست محیطی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

تحقيق حاضر با هدف بررسي تأثير رهبري اخلاقی بر فرهنگ یادگیری سازمانی با نقش ميانجي توانمندي روان‌شناختي در اداره کل امور مالیاتی استان اردبيل صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق، شامل کلية كاركنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبيل مي‌باشد كه بر اساس آمار واحد انفورماتيك اداره کل امور مالیاتی استان اين تعداد جمعاً 220 نفر مي‌باشد. تعداد 206 پرسشنامه گردآوري و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. همچنين در تحقيق حاضر از ابزار پرسشنامه استاندارد به عنوان ابزار اصلي جمع‌آوري داده‌ها براي دستيابي به داده‌هاي مورد نظر استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل فرضيه‌هاي تحقيق نشان داد كه رهبري اخلاقی، فرهنگ یادگیری سازمانی روان‌شاختي را با نقش ميانجي توانمندي روان‌شاختي در اداره کل امور مالیاتی استان اردبيل پيش‌بيني مي‌كند. در نهايت يافته‌ها نشان داد كاركنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبيل از نظر رهبري اخلاقی و فرهنگ یادگیری سازمانی وضعيت مناسبي دارند.


كلمات كليدي؛رهبري اخلاقی، فرهنگ یادگیری سازمانی ، توانمندي روان‌شناختي


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

هدف اصلی تحقیق، بررسی اهمیت نسبی پایبندی به هویت فرهنگی در بروز تعلق خاطر کاری کارکنان بانک های دولتی استان قزوین می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 201 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه نمودارها و جداول فراوانی استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها، ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف – کولموگروف استفاده شد، که مشاهده گردید متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می دهد ابعاد هویت فرهنگی با تعلق خاطر کاری رابطه معنی داری دارند. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که ابعاد هویت فرهنگی در بروز تعلق خاطر کاری دارای اهمیت نسبی یکسانی نیست.


واژه های کلیدی: هویت، فرهنگ، هویت فرهنگی ، تعلق خاطر کاری


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

شماره آتی

cover

Next Issue

آرشیو مقالات
صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد